కొబ్బరి నీళ్ళు vs నిమ్మరసం : ఈ రెండింట్లో వేసవిలో ఏది తాగితే మంచిది