వేసవి కాలంలో మాత్రం కొన్ని ఆహారాలను కచ్చితంగా తీసుకోవాలని చెబుతోంది ఆయుర్వేదం