രസായന ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

You are currently viewing രസായന ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

പുരാതന ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ രസായന ആയുർവേദത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഇതിൽ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗത്തിനും ശക്തിയേറിയ രോഗത്തിനും പ്രത്യേക ചികിത്സയുണ്ട്. മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പോലെ ഇതും നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധശക്തിയെ ബാധിക്കുന്നു. രസായന ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് രോഗ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടി ശരീരത്തെ രോഗത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സജ്ജമാക്കുന്നു. രണ്ടാമത് മരുന്ന് നേരിട്ട് നൽകി രോഗം വേഗത്തിൽ ഭേദമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഇരട്ട ഗുണങ്ങളാൽ രസായന ആയുർവ്വേദം രോഗികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ശരീരത്തിലെ രാസവിനിമയം തകരാറിൽ ആകുമ്പോൾ ജീവനുള്ള കോശങ്ങൾ നിർജീവമാകും.ഈ നിർജീവമായ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തെ പല വിധത്തിൽ ബാധിക്കുന്നു.

 

രസായന ആയുർവേദം അനുസരിച്ച് വാത, പിത്ത, കഫ ദോഷങ്ങൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം. ഈ ദോഷങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് കാരണമാകു൦. ശരീരത്തിലെ ധാതുക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് രസായനത്തിനുള്ള വിശ്വാസ്യത ആയുർവേദത്തിൽ മറ്റൊന്നിനും ഇല്ല. രസായന ആയുർവ്വേദം ധാതുക്കളെ സന്തുലിതമാക്കാനും പുനർജീവിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നശിച്ചകോശങ്ങളെ പുനർജീവിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകുന്നു. ഇത് ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

കാൻസർ ബാധിച്ച അവയവങ്ങളോടുള്ള രാസബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രസായന സസ്യങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ അവയവ-വ്യക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നവീകരണവും പുനരുജ്ജീവനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, ഈ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നാഡി, അഡാപ്റ്റോജെനിക് ഗുണങ്ങൾ മാനസിക കാഠിന്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.